ទូរស័ព្ទចិន

យើងបានផ្តល់សេវាកម្មរៀងៗខ្លួននៅហឺប៉ីកានស៊ូក្វាងទុងម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងនិងហ៊ូប៉ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ មក។

និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងមានអារម្មណ៍ថាបាននាំមុខគេក្នុងការបង្កើតថ្មី។ គ្រាន់តែសម្រាប់ការនេះ, យើងបានលាយបរិស្ថាន, ឧបករណ៍, ភ្លើងនិងឧបករណ៍រួមគ្នា។ វាត្រូវបានគេកត់សំគាល់ថាប្រដាប់ប្រដាររបស់យើងបញ្ជូនសារនិងរូបភាពនៃទូរស័ព្ទចល័តចិនកាន់តែប្រសើរ។

 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project